Všeobecné podmínky členství ve věrnostním programu ACARA

1. Popis služby

 1. Služby věrnostního programu Vám poskytuje společnost ACARA PRAHA s.r.o, Tachovské náměstí 90, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, který je vedený v Praze, oddíl C, vložka 70 758 (dále jen „ACARA“).
 2. Členové věrnostního programu (dále jen „člen věrnostního programu“) mohou využívat speciální výhody, které jim členství přináší, například slevy na vybrané výrobky a další jiné výhody a bonusy, které jsou uváděny na internetových stránkách www.acara.cz/karta (dále jen „webové stránky“), taktéž v odborných centrech, jejichž adresy najdete na uvedených webových stránkách.

2. Vznik a trvání členství

 1. Členem věrnostního programu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnický subjekt.
 2. Pro zařazení do věrnostního programu je nutné vyplnit registrační formulář v některém z odborných center společnosti ACARA nebo na webové stránce.
 3. Členství ve věrnostním programu vzniká dnem doručením karty nebo na prodejnách ACARA.
 4. Vyplněním přihlášky se člen věrnostního programu zavazuje dodržovat tyto podmínky členství a dále také Všeobecné obchodní podmínky, které jsou přístupné na webových stránkách společnosti ACARA.
 5. Členství ve věrnostním programu je na dobu neurčitou. Členství ve věrnostním programu může člen kdykoliv písemně zasláním dopisu na adresu ACARA nebo žádostí z emailu vedeného při registraci bez udání důvodu zrušit.

3. Členské číslo zákazníka a čerpání výhod

 1. Každému členovi věrnostního programu bude vydána karta, pomocí které získává a čerpá výhody věrnostního programu.
 2. Ztráta členské karty musí být nahlášena na telefonním čísle +420232000888 , emailem karta@acara.cz, nebo osobně v kterémkoliv odborném centru ACARA.
 3. Slevy poskytované prostřednictvím věrnostního programu není možné kumulovat s jinými slevami společnosti ACARA.
 4. Sleva může být poskytnuta pouze na základě předložení platné karty zákazníka. Kopie v jakékoliv formě jako jsou například papír, kopie v mobilním telefonu apod. nelze akceptovat pro poskytnutí slevy.
 5. Členská karta může být použita na výrobky definované jako produkty, na které se vztahují výhody členství ve věrnostním programu. Tyto produkty jsou uvedeny v elektronickém katalogu věrnostního programu Acara, dostupném na linku https://karta.acara.online/bonusovy-katalog
 6. Aktuální produkty, uvedené v katalogu programu, si může člen věrnostního programu pořídit za přidělené body. Body jsou kumulovány vždy za období kalendářního roku (1.1.XX – 31.12.XX), a to za: i. kumulací při nákup produktů ACARA, ii. účastí na produktovém školení ACARA.
 7. Slevy nelze uplatňovat zpětně v případě ztráty nebo zapomenutí karty.
 8. Člen věrnostního programu má možnost se předem informovat u prodejního personálu nebo na zákaznické lince na možnost slevy u konkrétního druhu zboží.


4. Zánik členství

 1. Členství ve věrnostním programu zaniká: - písemnou žádostí člena o zrušení členství ve věrnostním programu - vyloučením člena věrnostní ho programu společností ACARA - neudělením, neobnovením nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 2. Společnost ACARA může vyloučit člena věrnostního programu písemným oznámením, a to pouze z níže uvedených důvodů: - člen věrnostního programu uvedl v souvislosti se vznikem členství nepravdivé nebo neúplné informace; - člen věrnostního programu jakýmkoliv způsobem zneužije členství anebo práva z něj vyplývající; - člen věrnostního programu jakýmkoliv způsobem způsobí újmu společnosti ACARA anebo samotnému věrnostnímu programu, a to především hmotnou škodu anebo nemaje takovou újmu na dobrém jménu či pověsti; - člen věrnostního programu je neaktivní. Za neaktivního považujeme člena, který v průběhu 12 po sobě následujících měsíců nevykonal žádný nákup s pomocí jemu vydané karty. Členství v tomto případě zaniká třetím dnem po odeslání oznámení (emailem) o vyloučení člena z věrnostního programu na poslední emailovou adresu člena věrnostního programu.


5. Závěrečné ustanovení

 1. Společnost ACARA zajišťuje trvalý veřejný přístup k aktuálnímu znění Podmínek členství ve věrnostním programu na internetových stránkách www.acara.cz/karta a též v odborných centrech, jejichž adresy najdete na uvedených webových stránkách.
 2. Společnost ACARA si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto Podmínky členství, stejně jako i Všeobecné obchodní podmínky. Jakoukoliv změnu je však povinna okamžitě zveřejnit na výše uvedených webových stránkách. Všechny změny jsou platné a účinné ode dne zveřejnění těchto změn na výše uvedených webových stránkách. Nárok na poskytnutí slevy není právně vymahatelný.
 3. Kontaktní údaje pro komunikaci se společností ACARA PRAHA jsou následující:

  Adresa:
  ACARA PRAHA s.r.o.
  Tachovské náměstí 90
  130 00 Praha 3
  Tel.: +420232000888
  karta@acara.cz
  www.acara.cz