Zpracování osobních údajů členů věrnostního programu1. Člen věrnostního programu souhlasí, aby společnost ACARA PRAHA s.r.o, Tachovské náměstí 90, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku, který je vedený v Praze, oddíl C, vložka 70 758 (dále jen „ACARA“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES, pracovávala jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail pro marketingové účely a provoz věrnostního systému.

2. Společnost ACARA zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně při dodržení Všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to sama nebo prostřednictvím zpracovatelů. Tito smluvní zpracovatelé pomáhají společnosti ACARA s různými marketingovými aktivitami, jako je například zasílání e-mailů, remarketing, cílení reklamy a další.

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a společnost ACARA jejich získání ničím nepodmiňuje. Tento souhlas se zpracováním osobní ch údajů může člen věrnostního programu kdykoli odvolat e-mailem na adrese karta@acara.cz, po telefonu na čísle +420 232000888 nebo písemně na kterékoli pobočce.

4. Tento souhlas uděluje člen věrnostního programu na dobu 10 let a jeho platnost započne dnem potvrzení identity člena věrnostního programu v potvrzovacím e-mailu po registraci.

5. O rozsahu zpracování osobních údajů, účelu, kým jsou údaje zpracovány, jakým způsobem a komu mohou být údaje zpřístupněny nebo předány, bude společnost ACARA člena věrnostního programu na jeho žádost písemně informovat.

6. Člen věrnostního programu má právo na opravu nesprávných nebo chybných osobních údajů a společnost ACARA takovou opravu na žádost člena věrnostního programu neprodleně provede.

7. Společnost ACARA přestane zpracovávat osobní údaje člena věrnostního programu, pokud Si to bude přát. Požádá-li člen věrnostního programu o vymazání svých osobních údajů, Společnost ACARA je vymaže bez zbytečného odkladu ze všech databází. V případě, že by Společnosti ACARA uchování osobních údajů člena věrnostního programu nařizovaly zákony, bude společnost ACARA člena věrnostního programu informovat.

8. Při podezření, že společnost ACARA nebo jí pověřený zpracovatel zpracovává osobní údaje člena věrnostního programu v rozporu s účelem, pro který byla data poskytnuta, může člen věrnostního programu vznést námitku proti zpracování osobních údajů na účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. Při podezření, že společnost ACARA nebo jí pověřený zpracovatel zpracovává osobní údaje člena věrnostního programu v rozporu se zákonem, může člen věrnostního programu požádat společnost ACARA o vysvětlení a napravení situace. Bude-li kterákoli žádost oprávněná, zjedná společnost ACARA co nejdříve nápravu. Člen věrnostního programu má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. V případě dotazů, nejasností nebo potřeby upřesnění se mohou členové věrnostního programu obracet na e-mailovou adresu osobniudaje@acara.cz zřízenou společnostní ACARA přímo pro tyto účely.